محاسبه قیمت تولید نرم افزار در رادنت

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک مجموعه رادنت بر مبنای دستور العمل نظام صنفی رایانه ایی کشور تهیه می گردد. کارشناسان رادنت پس

ادامه