سامانه ی خدمات الکترونیک شهرهای جدید

سامانه خدمات الکترونیک شهرهای جدید، جهت ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان مسکن کشور در شهرهای جدید ایران؛ در سال ۱۳۹۷ به صورت پایلوت در

ادامه