محاسبه قیمت تولید نرم افزار در رادنت

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک مجموعه رادنت بر مبنای دستور العمل نظام صنفی رایانه ایی کشور تهیه می گردد. کارشناسان رادنت پس

ادامه

مدیریت توسعه نرم افزار با اسکرام در رادنت

اسکرام (scrum) یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است. این متدولوژی یک مدل تکراری (iterative) از متدولوژی Agile برای حل مسایل

ادامه