مدیریت توسعه نرم افزار با اسکرام در رادنت

اسکرام (scrum) یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است. این متدولوژی یک مدل تکراری (iterative) از متدولوژی Agile برای حل مسایل

ادامه